PROGRAM KONFERENCJI

Członek Koalicji Prezesi-wolontariusze:
Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielnia
10.10-10.40

Miniwykłady

  1. Wolontariat wiedzy i doświadczenia w ekosystemie wsparcia Venture Philanthropy.
    Wystąpienie: Marek Jurkiewicz, dyrektor generalny InfoPraca.pl
  2. Nowoczesny fundraising. Czym jest blending support?
    Wystąpienie: Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  3. O odwadze i autonomii liderów biznesowych i społecznych.   
    Wystąpienie: prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju, kierownik Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym w Instytucie Socjologii UW
Wręczenie laureatom nagród przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze
11.40-12.00

PRZERWA KAWOWA

I. Fundusz Podwójne Wyzwanie
- Marek Rybiec, prezes iWealth Management
- Ewa Radkowska-Świętoń, prezes TFI Skarbiec oraz Marek Jurkiewicz, dyrektor generalny InfoPraca.pl
II. Fundusz Valores
- Ewa Konczal, przewodnicząca Rady Fundacji Valores, CEE Manager European Venture Philathropy Association (EVPA)

Przedsiębiorstwo jako inwestor społeczny, czyli jak wykorzystać zasoby korporacyjne na rzecz istotnego wpływu społecznego / Corporate Social Investors – leveraging corporate assets for high-impact social investment

Jamy Goewie, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Społeczeństwa/Community and Market Development Director European Venture Philanthropy Association (EVPA)

12.50-14.00

PANEL DYSKUSYJNY

Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami? Wolontariat kompetencji w rozwoju Venture Philanthropy.

Uczestnicy debaty:
Józef Kącki (Leaders Island)
Ewa Konczal (Fundusz Valores, EVPA)
Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska Manufacturing)
Jacek Kowalski (Orange Polska)
Joanna Smolińska (Antalis Poland)

Moderator:  Grzegorz Nawrocki

O konferencji

Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Wolontariat opiera się na takich wartościach, jak empatia, życzliwość, zaangażowanie, odpowiedzialność czy solidaryzm społeczny. To wartości wpisane w program Koalicji Prezesi-wolontariusze i realizowane przez różne akcje i działania, podczas których wolontariusze dzielą się swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem. Dzięki temu ze świata biznesu do świata organizacji są przekazywane różnorodne umiejętności czy technologie. Taki transfer jest obecnie bardzo potrzebny, gdyż w relacjach przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe brakuje równowagi.
Jeżeli spojrzymy na relacje między darczyńcami i przedsiębiorcami a organizacjami wspierającymi działania na rzecz społeczeństwa, to zauważymy, że ci pierwsi koncentrują się w większości na osiągnięciu celu społecznego. Zabiegające o wolontariuszy i wsparcie organizacje również komunikują głównie, że chcą zrealizować cel społeczny. Często jednak jest zaniedbywana bardzo istotna kwestia rozwoju samej organizacji. Jeśli bowiem w obszarze jej zainteresowania – nawet gdy doskonale rozumie i analizuje potrzeby społeczne, proponuje świetne rozwiązania i skutecznie działa na rzecz zmiany – znajdzie się wyłącznie cel społeczny, a zostaną pominięte rozwój i usamodzielnianie się, to w dalszej perspektywie może doprowadzić to do jej osłabienia. Zaniedbanie działań usprawniających funkcjonowanie organizacji może spowodować, że jej zasoby wkrótce się wyczerpią bez możliwości odtworzenia. Tym samym znajdzie się ona w kryzysie.
Odpowiedzią na opisane wyzwanie jest koncepcja zwana venture philanthropy, czyli ekosystem wsparcia zorientowany na dwa cele – zmianę społeczną i wzmocnienie organizacji, która tę zmianę wprowadza. W polskich realiach, gdzie organizacje pozarządowe posiadają niewielkie zasoby, a ich zaangażowanie często graniczy z poświęceniem, zbudowanie takiego ekosystemu wsparcia jest niezwykle potrzebne, ale też wymaga ogromnych zasobów. Stajemy więc przed wyzwaniem rozwijania wolontariatu nie tylko nawołującego do pomagania w imię wcześniej wspomnianych wartości, lecz także do metodycznej pracy nad budową ekosystemu wsparcia dla organizacji pozarządowych.
W tym celu w 2017 roku powołaliśmy fundusz venture philanthropy Podwójne Wyzwanie, a tematem tegorocznej konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze jest wolontariat kompetencji i właśnie koncepcja venture philanthropy.

„Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami? Wolontariat kompetencji w rozwoju Venture Philanthropy”

Uczestnicy:
Józef Kącki (Leaders Island)
Ewa Konczal (Fundusz Valores, EVPA)
Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska Manufacturing)
Jacek Kowalski (Orange Polska)
Joanna Smolińska (Antalis Poland)

Moderator:  Grzegorz Nawrocki

Nagroda

2. EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Wiedza i doświadczenie to cenny kapitał. Staje się on wręcz bezcenny, kiedy w ramach wolontariatu kompetencji liderzy, menedżerowie, eksperci w różnych dziedzinach dzielą się nim z organizacjami pozarządowymi, z młodymi przedsiębiorcami, ze studentami, z uczniami, innowatorami społecznymi. Na ogół nie brakuje im zapału i chęci do zmieniania świata, ale potrzebują oni wiedzy osób doświadczonych, inspiracji i impulsu do rozwoju. Potrzebują mentorów i doradców.

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” powstała po to, by uhonorować tych, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach wolontariatu kompetencji, swoim zaangażowaniem i motywowaniem przyczyniają się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.
Konkurs zainicjowała grupa liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda jest przyznawana za takie działania, jak mentoring, doradztwo (m.in. w formie konsultacji), prowadzenie warsztatów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz inspirowanie innych menedżerów do podejmowania podobnych działań.

Celem nagrody przyznawanej w 2018 roku po raz drugi jest:
– symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,
– wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,
– promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,
– informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,
– inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.

Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych przyznaje Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazywały swoją wiedzę i umiejętności innym.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm) oraz inne instytucje, w których ramach jest realizowany wolontariat kompetencji.

Nagrodą w konkursie jest medal i honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze.

LAUREACI 1-SZEJ EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Jan Madey:

nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego Organizatora EUCYS). Od 23 lat z powodzeniem łączy własną karierę naukową z opieką nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów, wśród których większość to dawni podopieczni Funduszu. Jego zaangażowanie i pomoc jest jednym z sekretów polskich sukcesów w EUCYS, a autorytet i osobisty przykład sprawiają, że w działania konkursowe każdego roku angażują się dziesiątki uznanych naukowców – pracujących także, jako wolontariusze w roli jurorów Konkursu, recenzentów zgłoszonych projektów badawczych, czy opiekunów naukowych finalistów.

Anna Tylki – Szymańska:

nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie

Profesor zwyczajny w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Od ponad 30 lat jej praca zawodowa i zainteresowania dotyczą chorób metabolicznych. Założyła kilka Stowarzyszeń i od 40 lat wspiera pacjentów i ich rodziny w trudnej do zaakceptowania drodze związanej z ciężkimi i nieuleczalnymi chorobami genetycznymi. W ramach wolontariatu, współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady.

Robert Manz:

nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie

Partner Zarządzający w Enterprise Investors, zarządza funduszami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.  Jest założycielem i fundatorem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, współtwórcą programu mentorskiego SBA, promującego współpracę  specjalistów inwestycyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest również współzałożycielem i członkiem Rady Fundacji Valores, funduszu filantropijnego wspierającego działania społeczne. Od 2015 roku wspiera Fundację Samodzielni Robinsonowie poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju.

Aleksandra Stanek – Kowalczyk

nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach transformacji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami. Jest autorką szeregu publikacji i wykładowcą z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. Członek Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym ISO 26000.

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Starszy menadżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte. Wspiera mentoringiem i doradztwem Fundację Samodzielni Robinsonowie, pomaga w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”.

Grażyna Jagodzińska:

nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwentka Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussee w Paryżu,  nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej.  Od 25 lat właścicielka firmy projektowo-badawczej, a kilka lat temu zafascynowana kulturą i medycyną wschodu utworzyła drugą firmę, której celem jest propagowanie  Ayurvedy i zdrowego stylu życia. Za swój największy sukces uważa, że udało jej się osiągnąć harmonię pomiędzy  pracą i życiem osobistym. Pełni społeczną funkcję Wiceprezesa Międzynarodowego Forum Kobiet – Stowarzyszenia Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.

W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji. Dotychczas wspierała 6 podopiecznych w 4 edycjach programu. Pięć spośród mentee Grażyny Jagodzińskiej zarejestrowało firmę, szósta jest w trakcie.

Dagmara Strzębicka

nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet

Od lat współpracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Specjalizuje się w modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego.Współpracowała z Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan, funduszami seed i inkubatorami przedsiębiorczości (Science2Business, KIGmed, CITT, Nickel Incubator, Trio Fund) oraz inwestorami indywidualnymi.

W latach 2015-2016 brała udział w rozwijaniu sieci inwestorek indywidualnych Black Swan Fund, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i coaching projektów, przygotowania do sesji pitchingowych i procesowanie transakcji.

Jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego.Specjalizuje się w marketingu strategicznym, modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego koncepcji. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku.

Dotychczas wspierała 7 podopiecznych (5 zespołów) w 4 edycjach programu w zakresie tworzenia marek, budowania strategii marketingowych, tworzenia biznesplanów. Dzięki wsparciu Dagmary Strzębickiej udało się zmienić oraz dopracować modele biznesowe, założyć innowacyjne firmy w różnych branżach, pozyskać finansowanie dla wielu inicjatyw społecznych, a 4 Zespoły zarejestrowały firmę.

Rafał Szczepanik:

nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci

Od 15 lat prowadzi szkolenia menedżerskie, wyjazdy integracyjne i gry symulacyjne. Jest trenerem i jednocześnie menedżerem: współzałożyciel i były wiceprezes portalu Pracuj.pl, obecnie szef fundacji szkoleniowej Training Projects i portalu HRmapa.pl. Pracował w Danii i Gwatemali, prowadził szkolenia w Hiszpanii, Holandii, Bułgarii i na Litwie. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor, które zrzesza, szkoli i certyfikuje trenerów team building. Od 10 lat prowadzi szkolenia integracyjne oraz związane z pracą w zespole, komunikacją i zarządzaniem zespołem.

Jeden z 4 najlepszych polskich trenerów biznesu (wg  rankingu  Profit i  KPMG) o dużym doświadczeniu. Autor książki  „Budowanie zespołu” oraz współautor książki „Budowanie kultury innowacyjności”. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc

w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników.

Małgorzata Marek:

nominowana przez Fundację PwC

Małgorzata Marek posiada ponad 15  doświadczenie biznesowe, szczególnie w zakresie budowania strategii rozwoju biznesu, komunikacyjnych, edukacyjnych, a także Diversity czyli zarządzania różnorodnością. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, Parlamencie Brytyjskim, Pracodawcach RP i Provident Polska. W PwC odpowiada za działania z obszaru CSR w 27 państwach Europy Środkowo Wschodniej - koncentrując się na rozwoju przedsiębiorczości, projektach z zakresu edukacji i innowacji społecznych. Współtworzyła globalną strategię CSR firmy, doradza w tworzeniu usług i produktów w obszarze zrównoważonego rozwoju w regionie. Małgorzata zasiada w jury konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, przewodniczy pracom komitetu ds. CSR  Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej a także jest doradcą pro bono ds. rozwoju NesST Polska i ambasadorką Programu Pomocy Pierwsza Praca. Jest także certyfikowanym coachem (ICF i EMCC EQA).

Jako menadżerka w PwC, odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Od 6 lat bierze udział w programie coachingowym który ma na celu rozwój lidera oraz pracę nad poprawą efektywności działania organizacji pozarządowej. Efektami pracy coacha z coachee było m.in. stworzenie nowych inicjatyw oraz produktów przez organizacje, pozyskanie nowych partnerów, poznanie nowych narzędzi. Przykładem jest Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy, który dzięki pracy coachingowej z Małgorzatą stworzył 2 nowe produkty i zdobył nagrodę na targach turystycznych w Kielcach. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61, Fundację Pomocy Pierwsza Praca.

LUDZIE KONFERENCJI

Joanna Smolińska

Prezes zarządu Antalis Poland. Biolog molekularny. Absolwentka London Business School (Senior Executive Programme) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 23 lat działa na rynku B2B. Przechodząc przez kolejne szczeble kariery, w lipcu 2002 roku objęła stanowisko dyrektora zarządzającego. Z początkiem 2008 roku została awansowana w strukturach koncernu Antalis na dyrektora ds. rozwoju sprzedaży i nowych sektorów w regionie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (11 krajów od Rosji po Turcję). Od 2009 roku zarządzała połączonymi firmami Antalis Poland i Map Polska, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu. Obecnie jest dyrektorem regionu CSEE w sektorze visual communication.

Ewa Radkowska-Świętoń

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Dwukrotnie, w 2010 i 2013 roku, otrzymała wyróżnienie Byk i Niedźwiedź dla najlepszego otwartego funduszu emerytalnego, w 2005 roku została uhonorowana Złotym Portfelem dla najlepszego zarządzającego funduszem obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996–1998 i 1999–2007 pracowała w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji, zarządzającego portfelami i p.o. dyrektora departamentu inwestycji. W latach 1997–1999 była wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 2007–2008 pracowała w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie w latach 2008–2012 w ING PTE SA pełniła funkcję członka zarządu i dyrektora ds. zarządzania portfelem. W latach 2012–2017 w Nationale Nederlanden PTE SA (dawniej ING PTE SA) była wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. inwestycji. Od września 2017 roku pracuje w TFI Skarbiec SA na stanowisku członka zarządu, a od października 2017 roku jako prezes zarządu TFI Skarbiec SA. Od 8 września 2017 roku była wiceprezesem zarządu Skarbiec Holding SA, a od 1 czerwca 2018 roku jest prezesem tej spółki.  

Marek Jurkiewicz

Dyrektor generalny InfoPraca.pl (Grupo Intercom). Odpowiada za strategię rozwoju spółki w Polsce.
Lider i mentor z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu średnimi i dużymi firmami o zasięgu międzynarodowym. Ekspert i coach dla start-upów, członek komisji oceniających. Promuje podejście do działania w oparciu o wartości. Kluczem do podejmowanych przez niego inicjatyw są słowa: szacunek, etyka i pokora. Ekspert Komisji Europejskiej ds. przestrzegania praw człowieka w sektorze zatrudnienia. Współpracował ze strefami ekonomicznymi przy pozyskiwaniu inwestorów, brał udział w pracach Komisji Trójstronnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z rynkiem pracy, w Polskim Forum HR wpływał na kreowanie rozwiązań prawnych na rynku pracy.
Wolontariusz, m.in. dzielił się swoimi kompetencjami w szkołach i na uczelniach, brał udział w Wielkiej Gali Integracji, akcjach „Dzień Dziecka w Teatrze Kamienica”, „Witaj, szkoło!”, jeden z inicjatorów konferencji „Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa”.

Artur Nowak-Gocławski

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży pośrednictwa finansowego, oraz Fundacji Będę Kim Zechcę. Zaangażowany w wiele projektów społecznych, w tym w Koalicję Prezesi-wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii biznesowych opartych na ideach zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi koleżankami i kolegami, otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych, takich jak Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w konkursie „Pulsu Biznesu” i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 „Pulsu Biznesu”, Listki CSR Polityki 2015, 2016 i 2017. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jamy Goewie

Dyrektor ds. rozwoju rynku European Venture Philanthropy Association (EVPA).
Jest doświadczonym przedsiębiorcą społecznym. Uruchomiła dwie inicjatywy w obszarze przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Afryce i Azji, gdzie wspólnie ze swoim zespołem wdrażała programy inwestowania zaangażowanego społecznie. W 2013 roku założyła organizację Ashoka Netherlands i była jej dyrektorem przez cztery lata. Od marca 2017 roku jest starszym doradcą w organizacji FASE Benelux, która wspiera finansowanie przedsiębiorców społecznych za pomocą hybrydowych instrumentów finansowych. Od 2015 roku należy do Europejskiej Sieci Młodych Liderów (European Young Leaders Network) i jest przewodniczącą zarządu międzynarodowej organizacji pozarządowej Young Africa.

Józef Kącki

Prezes i twórca firmy doradczo-szkoleniowej Leaders Island, kurator Light – międzynarodowej konferencji dla menedżerów.
Wcześniej pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółce giełdowej z branży IT, S4E SA, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem i realizacją wizji i strategii na poziomie zespołów i całego przedsiębiorstwa. Pracę w biznesie łączy z dzieleniem się wiedzą w roli mentora. Jako maratończyk uczy, jak być wytrwałym, a jako żeglarz – jak obrać właściwy kurs.

Ewa Konczal

Od 2014 roku reprezentuje w Europie Środkowo-Wschodniej organizację European Venture Philanthropy Association (EVPA). Jest również przewodniczącą Rady Fundacji Valores, pierwszego w Polsce funduszu venture philanthropy. Fundusz Valores jest inicjatywą polskiego środowiska funduszy venture capital i private equity. Wcześniej przez ponad 14 lat pracowała dla Ashoki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej doświadczenia zawodowe obejmują również dwa lata pracy Egipcie, gdzie współtworzyła Polish-Egyptian Businessman Association, i w Indiach – w organizacji Global March Against Child Labor, przeciwdziałającej zatrudnianiu dzieci. W Nowym Delhi współpracowała z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Kailashem Satyarthi, który kierował Global March. Ma doświadczenie w wyszukiwaniu innowacji i budowania partnerstwa społeczno-biznesowego, zwiększających oddziaływanie i skuteczność organizacji społecznych. Zarówno w EVPA, jak i w Valores działa głównie na rzecz przenoszenia doświadczeń i narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwach komercyjnych do środowiska organizacji i firm działających na rzecz zmiany społecznej. Od wielu lat wspólnie z partnerem prowadzi Fundację Czarodziejska Góra, która wykorzystuje środowisko górskie oraz naturalną pracę z końmi do rehabilitacji społecznej i fizycznej osób z deficytami. Pro bono zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja. Otrzymała liczne wyróżnienia, m.in. Ford Motor Company International Fellowship, Remarque Forum of New York City University i AIESEC International Global Leadership & Entrepreneurship Award.

Krzysztof Kord

Prezes zarządu Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA i dyrektor fabryki w Radomiu.
Absolwent zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął karierę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA w 2000 roku, obejmując stanowisko skarbnika w dziale finansowym. Od 2008 roku pełnił funkcję dyrektora finansowego, a od 2013 roku pracował jako dyrektor produkcji. Od 2017 roku jest dyrektorem fabryki w Radomiu i prezesem zarządu. Nieustannie doskonali swoje umiejętności, biorąc udział w projektach (również międzynarodowych) w ramach Grupy Imperial Brands, licznych szkoleniach i programach międzynarodowych, w tym m.in. Future Factory Manager Programme. Ceni pracę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA za rozwój, którego stale doświadcza, oraz zaufanie i samodzielność, które otrzymuje, realizując cele spółki.

Jacek Kowalski

Od stycznia 2011 roku na stanowisku członka zarządu ds. zasobów ludzkich w Orange Polska.
Swoją karierę w Grupie Orange Polska (wcześniej Grupa TP) rozpoczynał w 2001 roku w PTK Centertel, na stanowisku menedżera human resources dla sprzedaży i marketingu. Od 2005 roku był dyrektorem pionu zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników. Od 2009 roku dyrektor wykonawczy ds. zasobów ludzkich Orange Polska. Wcześniej członek zarządu w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) i dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów wspierających rozwój edukacji w Polsce. Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska. Jest także członkiem rady programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i grupy pasjonatów HR Human Explorers. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i studia podyplomowe kierowania instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi – również na Uniwersytecie Warszawskim.

Marek Rybiec

Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy. Na rynku kapitałowym pracuje od 1996 roku. Powołany na stanowisko prezesa zarządu iWealth Management w grudniu 2017 roku. Wcześniej był członkiem zarządu w BRE Wealth Management, wiceprezesem Domu Inwestycyjnego Xelion oraz prezesem TFI Skarbiec SA i Skarbiec Holding SA. W 2013 roku jako prezes Skarbiec Holding SA wprowadził spółkę na GPW. Posiada tytuł Executive MBA. Członek rady fundacji EFPA Polska – Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. Powołał do życia Fundusz Podwójne Wyzwanie, którego misją jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych – obecnie jest to pomoc dla Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie. Członek rady Fundacji Znajdź Pomoc.
Pasjonat biegania długodystansowego – w 2018 roku bierze udział w 4Deserts – serii ultramaratonów organizowanych na całym świecie (w Namibii, Mongolii, Chile i na Antarktydzie).

Anna Giza-Poleszczuk

Anna Giza-Poleszczuk, doktor habilitowany, prof. UW. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i społecznej roli sportu. Aktualnie pełni funkcję Prorektora UW ds. rozwoju , a jej ambicją jest otwarcie Uniwersytetu na świat zewnętrzny.

Partnerzy

KONTAKT

» Paulina Kamyk

» Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

» E-Mail: p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

» Telefon: (22) 825 68 50

KONTAKT DLA MEDIÓW

» Weronika Chrapońska

» Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

» E-Mail: w.chraponska@filantropia.org.pl

» Telefon: (22) 622 01 22